มารู้จักพระเยซูกันหน่อย

“พระเยซู” ตรงกับคำภาษาละตินว่า “Jesus” มาจากคำภาษากรีกว่า “jesous” (จี’ซัส) ซึ่งมาจากภาษาฮิบรูว่า “yeshua” (Yahoshua) แปลว่า “ผู้ช่วยให้รอด”
แท้จริงชื่อภาษากรีกนี้ถือเป็นชื่อที่คนนิยมมากในสมัยของพระเยซูเอง จึงมีหลายคนที่ใช้ชื่อนี้เช่น เยซู บารับบัส, เยซู ยุสทัส (โคโลสี 4 :11) และเยซู ผู้เป็นบรรพบุรุษของโยเซฟ (ลูกา 3:29) แต่ถ้าเป็นชื่อภาษาฮิบรูก็จะออกเสียงว่า “โยชูวา (Joshua)” (กิจการ 7:45 ; ฮีบรู 4:
ความหมายตาม Dictionary ของคำว่า Jesus คือ “ศาสดาผู้ก่อตั้งคริสตศาสนา, เป็นผู้ที่ชาวคริสต์เชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเป็นพระเมสิยาห์ (ผู้ซึ่งได้รับการเจิมตั้งให้มาช่วยมนุษย์ให้รอด)” (The founder of Christianity, regarded by Christians as the son of God and the Messiah.)
จะเห็นได้ว่า แม้คนทั่วๆไปจะถือว่าพระเยซูเป็นศาสดาของคริสตศาสนา แต่ชาวคริสต์ส่วนใหญ่กลับไม่คิดอย่างนั้น! เพราะชาวคริสต์แท้จะเชื่อว่า พระเยซูคริสต์ (Jesus Christ, เยซูเป็นชื่อ, คริสต์เป็นตำแหน่ง แปลว่า “ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมแต่งตั้ง) เป็นพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งเป็น 1 ใน 3 พระภาคของพระเป็นเจ้าที่เรียกว่า ตรีเอกานุภาพ (3 เป็น 1)!
ชาวคริสต์ถือว่า พระเป็นเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียว แต่มี 3 พระภาคคือ พระบิดา, พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ทางคาทอลิก จะเรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่า “พระจิต”)